Algemene voorwaarden Interbright


Versie: 1 januari 2015

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst en uitvoering van werkzaamheden door Interbright. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Interbright alleen bindend indien en voor zover deze door Interbright uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Offertes en oriënterende gesprekken

1. Uitsluitend de in de Offerte aangegeven omschrijving van de Opdracht is bindend.
2. Een Offerte is vrijblijvend en verplicht Opdrachtgever tot niets.
3. Oriënterende communicatie aangaande een potentiële Opdracht is vrijblijvend en verplicht de Opdrachtgever tot niets, voor zover de oriënterende communicatie niet meer dan één uur bedraagt. Indien de oriënterende communicatie meer dan één uur blijkt te vergen, dan zal deze als Opdracht worden aangemerkt, en kan Interbright hiervoor kosten in rekening brengen bij Opdrachtgever op basis van haar uurtarief. Ook indien een oriënterende communicatie overgaat in een concrete juridische adviesverstrekking kan Interbright daarvoor kosten in rekening brengen op basis van haar uurtarief.
4. Een Offerte verliest haar geldigheid 30 kalenderdagen na de datum van verzending door Interbright.
5. Indien in de Offerte een datum voor oplevering is gegeven, geldt deze datum enkel als indicatietermijn. Interbright is bevoegd de oplevering uit te stellen, zonder nader bericht, in het geval Opdrachtgever het aanbod niet binnen één werkdag aanvaardt na datum van het uitbrengen van de Offerte, of indien zich andere omstandigheden voort doen waardoor Interbright redelijkerwijs niet gehouden kan worden aan de datum voor oplevering, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot (te) late betaling van vooruitbetaling van (een gedeelte van) de overeengekomen prijs.

Artikel 2. Aanvaarding van de Opdracht

1. De Offerte wordt geacht te zijn aanvaard indien Opdrachtgever instemt met de Offerte, of indien Interbright redelijkerwijs een gedraging van Opdrachtgever mag aanmerken als (indruk van) (gewekte) instemming.
2. Interbright behoudt zich het recht voor een Opdracht op ieder moment kosteloos te beëindigen indien nieuwe informatie beschikbaar komt die (verdere) uitvoering voor Interbright onder de overeengekomen  Omschrijving van Opdracht redelijkerwijs onaanvaardbaar maken.
3. Na aanvaarding mag de Opdracht slechts met instemming van Interbright worden gewijzigd.

Artikel 3. Uitvoering van de Opdracht

1. Interbright zal de Opdracht naar haar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Opdracht dit vereist, heeft Interbright het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende (meer)kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. Dit laatste uiteraard met goedkeuring van Opdrachtgever.
3. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en te laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Opdracht mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Interbright aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, tijdig aan Interbright worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Opdracht benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft Interbright het recht de uitvoering van de Opdracht op te schorten totdat deze gegevens wel zijn verstrekt.
4. Opdrachtgever zal de door Interbright verstrekte resultaten van de Opdracht alleen gebruiken voor het overeengekomen doel. Meer in het bijzonder zal Opdrachtgever de door Interbright opgestelde teksten, alleen gebruiken voor de bij de Opdracht aangegeven bestemmingen. Bij schending van deze bepaling is Interbright gerechtigd het door haar gehanteerde standaardtarief voor het betreffende gebruik van de resultaten van de Opdracht, met een toeslag van 50% voor het ongeautoriseerde gebruik door Opdrachtgever, in rekening te brengen, onverminderd het recht van Interbright om (aanvullende) schadevergoeding te vorderen. Bovendien heeft Interbright in dat geval het recht om de gebruikslicentie ten aanzien van de opgestelde teksten in te trekken.
5. De auteursrechten alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Opdracht door of namens Interbright ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot overeenkomsten, licenties, privacyverklaringen, disclaimers, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, Offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten bij Interbright en/of haar licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die nader worden toegekend.
6. Klachten over uitvoering van de Overeenkomst en/of bezwaren tegen facturen dienen uiterlijk binnen twee weken na de factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan
Interbright. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting(en) niet op.
7. Indien Opdrachtgever nalaat binnen een redelijke dan wel de in de Offerte omschreven termijn te reageren op (de) conceptversie(s) van de Opdracht, is Interbright gerechtigd kosten in rekening te brengen voor het daaruit voortvloeiende meerwerk op basis van haar uurtarief.
8. Interbright is na ontbinding dan wel tussentijdse beëindiging door Opdrachtgever niet verplicht enige tot dan toe vervaardigde materialen of (concept-)adviezen aan Opdrachtgever of wie dan ook te verstrekken.
9. De uitkomst van de Interbright generatoren is afhankelijk van de invulling door Opdrachtgever. Interbright garandeert niet dat de uitkomst van toepassing is op de situatie van Opdrachtgever.
10. Artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing op de uitvoering van de Opdracht.

Artikel 4. Geheimhoudingsverplichtingen

1. Partijen zullen informatie die de andere Partij voor, tijdens of na de uitvoering van de Opdracht verstrekt, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is aangeduid als vertrouwelijk of wanneer de ontvanger weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Opdrachtgever zal in ieder geval de inhoud van de Offerte vertrouwelijk behandelen.
2. Indien Interbright bij de uitvoering van de Opdracht kennis moet nemen van vertrouwelijke gegevens, is Opdrachtgever er bij de verstrekking van deze gegevens aan Interbright zelf voor verantwoordelijk om persoonsgegevens of andere vertrouwelijke gegevens die Interbright niet nodig zal hebben, zoveel mogelijk weg te laten of onleesbaar te maken en de vertrouwelijke gegevens op een veilige wijze aan Interbright over te dragen. Dit geldt onverminderd de verplichting voor Interbright om aan haar verstrekte vertrouwelijke gegevens vertrouwelijk te behandelen en op passende wijze te beveiligen.
3. Iedere verplichting tot vertrouwelijkheid vervalt op het moment dat de informatie beschikbaar is bij openbare bronnen. Voorts is een Partij gerechtigd vertrouwelijke informatie beschikbaar te stellen aan overheidsinstanties indien dit krachtens wettelijke regeling of bevoegd bevel verplicht wordt. De Partij zal in dat geval de andere Partij daarover zo snel mogelijk informeren. De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende Partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel 5. Betalingsvoorwaarden

1. Alle door Interbright genoemde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in het kader van beroep of bedrijf. In dat geval zijn de bedragen inclusief BTW.
2. Interbright zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een elektronische factuur sturen aan Opdrachtgever. Opdrachtgever stemt in met elektronische facturatie.
3. Het is Interbright toegestaan Opdrachtgever bij vooruitbetaling te factureren. Dit is bij afname van een Urenbundel altijd het geval. Het is Interbright tevens toegestaan pas met de uitvoering van haar werkzaamheden aan te vangen wanneer het verschuldigde bedrag (of een overeengekomen deel daarvan) door Interbright is ontvangen. Het uitblijven van betaling hiervan kan gevolgen hebben voor de overeengekomen (oplever)termijn(en), hetgeen voor rekening en risico komt van Opdrachtgever.
4. Opdrachtgever machtigt Interbright de bedragen voor de Abonnementsdiensten via automatische incasso te innen. Opdrachtgever zal het rekeningnummer voor automatische incasso zo spoedig mogelijk aan Interbright verschaffen, maar in ieder geval op eerste verzoek aan Interbright. Indien de incasso niet slaagt, is Interbright gerechtigd om EUR 25,00
(vijfentwintig euro) aan administratiekosten in rekening brengen bij Opdrachtgever.
5. De betalingstermijn voor door Interbright verzonden facturen bedraagt 14
(veertien) kalenderdagen na de factuurdatum.
6. Na oplevering van het (eerste) concept dan wel (eerste) concepten van de Opdracht is Opdrachtgever het gehele c.q. het resterende Offertebedrag aan Interbright verschuldigd.
7. Ten aanzien van de Urenbundel, vervalt ieder recht op te werken uren een jaar na het sluiten van de daartoe gesloten Overeenkomst. Totdat het factuurbedrag is bijgeschreven op de bankrekening van Interbright, is Interbright niet verplicht om werkzaamheden te verrichten.
8. Indien Opdrachtgever een factuur niet of niet volledig binnen de betalingstermijn voldoet, is Opdrachtgever direct, na het aflopen van de betalingstermijn, van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist.
9. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd vanaf de eerste dag na het aflopen van de betalingstermijn vermeerderd met EUR 12,50 (twaalf euro en vijftig cent) administratiekosten, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Tevens is Opdrachtgever in een dergelijk geval gehouden tot volledige vergoeding van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
10. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en/of indien Opdrachtgever in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
11. Indien Opdrachtgever de Opdracht na aanvaarding daarvan in zijn geheel of slechts een gedeelte daarvan annuleert, is Interbright gerechtigd het gehele geoffreerde bedrag bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 6. Abonnementsdiensten
1. Indien de Opdracht strekt tot Abonnementsdiensten zijn daarop de aanvullende voorwaarden uit dit artikel van toepassing.
2. Een Abonnementsdienst wordt aangegaan voor een termijn van twaalf maanden, ingaande op de dag van aanvaarding van de Overeenkomst. Het abonnement wordt telkenmale stilzwijgend verlengd met 12 (twaalf) maanden tenzij de Opdrachtgever schriftelijk 1 (één) maand voor het verstrijken van een abonnementstermijn opzegt.
3. Opdrachtgever zal ieder kwartaal bij vooruitbetaling het voor de Abonnementsdienst verschuldigde abonnementsgeld voor het volgende kwartaal voldoen aan Interbright. Artikel 6 is van overeenkomstige toepassing.
4. Interbright kan het verstrekken van adviezen weigeren indien Opdrachtgever onredelijk veel verzoeken om advies indient binnen de abonnementstermijn, zulks ter uitsluitende beoordeling van Interbright.
5. Interbright kan de adviesverstrekking met onmiddellijke ingang beëindigen als blijkt, of als Interbright redelijke vermoedens heeft, dat Opdrachtgever derden gelegenheid geeft om verzoeken om advies in te dienen bij Interbright in het kader van de Abonnementsdienst, zonder enige vorm van schadevergoeding door Interbright.
6. Interbright is bevoegd om tijdens de duur van het abonnement eens per kalenderjaar eenzijdig het abonnementstarief te wijzigen. Interbright zal de Opdrachtgever hiervan minimaal twee maanden van tevoren op de hoogte stellen. Opdrachtgever is gerechtigd tot tussentijdse opzegging per het moment van ingang van de prijswijziging, tenzij de prijswijziging niet meer dan 5 (vijf) procent op jaarbasis bedraagt.

Artikel 7. Cursussen

1. Indien de Opdracht (mede) strekt tot het verzorgen van een Cursus door Interbright, zijn daarop de aanvullende voorwaarden uit dit artikel van toepassing.
2. Bij een Interne Cursus is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het verzorgen van de door Interbright benodigde faciliteiten (waaronder in ieder geval wordt begrepen voldoende cursusruimte, computers, beamers, internetaansluiting, voedsel en drank) voor de Cursus, alsmede voor het afhandelen van de inschrijvingen. Bij een Algemene Cursus zal Interbright zorg dragen voor de benodigde faciliteiten voor de betreffende Algemene Cursus.
3. Bij een Interne Cursus heeft Opdrachtgever tot 14 (veertien) kalenderdagen voor de (eerste) datum van de Cursus het recht om de Cursus te annuleren of te verzetten. Eventuele annulerings- of wijzigingskosten voor reeds geboekte faciliteiten (waaronder mede begrepen reiskosten of hotelovernachtingen voor docenten) zijn voor rekening van Opdrachtgever.
4. Bij een Algemene Cursus geschiedt deelname op volgorde van inschrijving. Interbright zal de inschrijving per e-mail bevestigen of onder opgaaf van redenen weigeren. Indien een inschrijving van Opdrachtgever Interbright pas bereikt nadat het maximaal aantal deelnemers aan de Cursus is bereikt, zal Interbright de inschrijving bewaren en alsnog aanvaarden bij uitval van een andere deelnemer. Interbright zal hierover tijdig mededeling doen.
5. Het is Interbright toegestaan de inhoud, locatie en de data/tijden van de Algemene Cursus te wijzigen. Opdrachtgever wordt hiervan uiterlijk 2 (twee) weken voor aanvang van de Algemene Cursus van op de hoogte gesteld.
6. Opdrachtgever heeft tot vier weken voor de (eerste) datum van de Algemene Cursus het recht om deelname uitsluitend schriftelijk te annuleren. De prijs voor deelname wordt vervolgens kwijtgescholden. Bij annulering binnen vier weken voor de datum van de Algemene Cursus blijft de overeengekomen prijs verschuldigd. Opdrachtgever is tot en met de eerste dag van de Algemene Cursus gerechtigd een vervanger aan te melden; dit geldt niet als annulering.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

1. Interbright aanvaardt wettelijke en contractuele verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover dat uit dit artikel blijkt.
2. Interbright is slechts aansprakelijk jegens Opdrachtgever (a) in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, waaronder een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een garantieverplichting, en dan uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie, of (b) in het geval van een aan Interbright toerekenbare onrechtmatige daad waarbij schade of lichamelijk letsel aan personen is toegebracht.
3. Iedere aansprakelijkheid van Interbright voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, alsmede
vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, diefstal, verlies of beschadiging van zaken tijdens een Cursus en schade wegens door Interbright gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Opdracht vormt.
4. De hoogte van enige vergoeding verschuldigd die door Interbright op grond van de vorige leden kan worden vergoed is gemaximeerd op het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Interbright te zake uitgekeerd wordt, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering. Als de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid voor de totale schade die voortvloeit uit of in verband staat met de overeengekomen werkzaamheden beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan door Opdrachtgever aan Interbright is betaald.
5. De aansprakelijkheid van Interbright wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Interbright onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Interbright ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Interbright in staat is adequaat te reageren.
6. De uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid, zoals bedoeld in de voorgaande leden, geldt niet indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Interbright of haar bedrijfsleiding.
7. Opdrachtgever vrijwaart Interbright voor alle aanspraken van derden die samenhangen met de uitvoering van de Overeenkomst.
8. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, ziekte van personeel, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen waardoor uitvoering van de Opdracht redelijkerwijs niet van Interbright kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Opdracht worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding over en weer.

Artikel 9. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

1. Interbright behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking aan Opdrachtgever, doch alleen indien de betreffende Overeenkomsten strekken tot dienstverlening gedurende een periode van 12 (twaalf) maanden of langer.
3. Interbright zal binnen deze termijn gemelde bezwaren van Opdrachtgever serieus overwegen, en kan de betreffende wijzigingen intrekken of aanpassen op basis van deze bezwaren. Indien Interbright een bezwaar passeert, verkrijgt Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te beëindigen tegen het einde van deze termijn.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Interbright en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Mochten er geschillen naar aanleiding van de Overeenkomst ontstaan die niet minnelijk geschikt kunnen worden, dan zullen deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 11. Overige bepalingen

1. In afwijking van artikel 6:225 lid 2 BW is Interbright niet gebonden aan door Opdrachtgever bij aanvaarding aangebrachte wijzigingen in de overeenkomst, zelfs niet wanneer deze wijzigingen slechts op ondergeschikte punten afwijkt van de door Interbright aangeboden overeenkomst.
2. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van "schriftelijk", mag ook gebruik worden gemaakt van elektronische communicatie zoals e-mail en fax, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij Opdrachtgever.
3. Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden aan. In een dergelijke situatie zullen Interbright en Opdrachtgever ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als (rechtens) mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden gestalte wordt
gegeven.
4. De Opdrachtgever geeft Interbright toestemming om haar naam, logo en producten die zijn gemaakt in opdracht van Opdrachtgegever te gebruiken in het kader van promotionele activiteiten van Interbright.
5. De Opdrachtgever dient relevante wijzigingen in zijn gegevens zoals bijvoorbeeld wijzigingen in adres en facturatiegegevens, zo spoedig mogelijk door te geven aan Interbright, doch in ieder geval op eerste verzoek van Interbright.
6. De registraties in de systemen van Interbright vormen volledig bewijs, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
7. Een Partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van Interbright de andere Partij. Interbright mag haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst echter overdragen aan een moeder-, zuster- of dochtermaatschappij zonder nadere toestemming van Opdrachtgever.

Artikel 12. Definities

1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de onderstaande definities, steeds met een beginhoofdletter geschreven, zowel in enkel en meervoud gebruikt, de volgende betekenis:
a. Abonnementsdiensten: dienstverlening op maandelijkse basis waarbij de Opdracht reeds vaststaat, tenzij er sprake is van een maatwerkabonnement; b. Algemene Cursus: een Cursus verzorgd op initiatief van Interbright bedoeld voor meerdere Partijen; c. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden; d. Cursus: een door Interbright verzorgde of aangeboden cursus, workshop, opleiding, lezing of training; e. Interbright: Interbright, kantoorhoudende te (1135GE) Edam aan de Nijverheidsstraat 15, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58489843; f. Interne Cursus: een Cursus verzorgd op verzoek van, op locatie bij en gericht op medewerkers van Opdrachtgever; g. Offerte: de offerte of aanbod die Interbright heeft opgesteld, waarin zij aangeeft waar de uit te voeren Opdracht uit bestaat, alsmede welk(e) bedrag(en) Opdrachtgever hiervoor verschuldigd is; h. Opdracht: de door de Partijen overeengekomen dienstverlening; i. Opdrachtgever: de Partij die met Interbright de Overeenkomst aangaat; j. Overeenkomst: de Overeenkomst tot Opdracht, zoals tussen Partijen is overeengekomen; k. Partij: Interbright dan wel Opdrachtgever; l. Partijen: Interbright en Opdrachtgever; m. Urenbundel: dienstverlening op uurbasis waarbij de Opdracht nader in te vullen is.