ALGEMENE VOORWAARDEN INTERBRIGHT

Versie: 1 januari 2019

A ALGEMEEN

Artikel 1 Toepasselijkheid en toepasselijk recht

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes of overeenkomsten tussen Interbright en haar Opdrachtgever.
 2. Interbright wijst de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van haar Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.
 3. De (ver)nietig(baar)heid van een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden tast de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen niet aan.
 4. Bij strijdigheden in A en B, A en C of A en D, prevaleert hetgeen in B, C of D is bepaald.
 5. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 6. Alle geschillen, daaronder begrepen die slechts door een van partijen als zodanig wordt beschouwd, worden beslecht door de Nederlandse rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Interbright.

 

Artikel 2 Tarieven en betaling

 1. Interbright mag verhogingen in o.a. lonen, verzekeringspremies en heffingen van overheidswege aan Opdrachtgever, ontstaan na uitbrenging van de offerte dan wel aanbieding, doorberekenen voor die werkzaamheden, leveringen of diensten die op het moment van ingang van die verhogingen nog door Interbright moeten worden verricht of worden geleverd.
 2. Opdrachtgever is na oplevering van de website/-shop gehouden de laatste betaaltermijn binnen 21 dagen te voldoen, ongeacht of de website/-shop met gegevens van Opdrachtgever is gevuld.
 3. Na het verstrijken van de betalingstermijn van 21 dagen is Opdrachtgever onmiddellijk in verzuim.
 4. Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekeningen/ofopschorting.
 5. Indien Interbright bij het in verzuim raken van Opdrachtgever buitengerechtelijke (incasso) maatregelenneemt, komen de kosten daarvan voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,--.Voor consumenten die Opdrachtgever zijn, geldt hetgeen is vastgelegd in het Besluit vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK).
 6. Interbright heeft op elk moment het recht om van Opdrachtgever zekerheid voor de betaling te verlangen dan wel vooruitbetaling van de werkzaamheden te vorderen. Interbright is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, totdat Opdrachtgever voldoende zekerheid heeft gesteld, althans tot Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
 7. Interbright is eveneens gerechtigd om de overeengekomen dienst geheel of gedeeltelijk of tijdelijk buiten gebruik te stellen, onder andere vanwege onderhoud,wanbetaling of overig wanpresteren van Opdrachtgever, zonder daarbij schadeplichtig te worden tegenover Opdrachtgever. Interbright spant zich er voor in dit tot een minimum te beperken.

 

Artikel 3 Verantwoordelijkheden

 1. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat het resultaat van de werkzaamheden afhankelijk is van een adequate en effectieve samenwerking met Interbright reden waarom Opdrachtgever gehouden is alle gewenste informatie en bescheiden te verschaffen die voor de uitvoering van de overeenkomst wenselijk of noodzakelijk zijn.
 2. Opdrachtgever draagt het risico van selectie, gebruik, toepassing en beheer in haar organisatie van alle apparatuur, programmatuur, websites/-shops, databestanden, alsmede van de door Interbright te leveren zaken of te verrichten werkzaamheden.
 3. De (beleids-)keuze of beslissing door Opdrachtgever op basis van de door Interbright geleverde zaken, verrichte diensten, verstrekte informatie of gegeven adviezen berust te allen tijde uitsluitend bij Opdrachtgever die daarvoor zelf verantwoordelijk en aansprakelijk is.
 4. Interbright aanvaardt of accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor door of namens Opdrachtgever zelf gemaakte dan wel door of namens deze ter beschikking gestelde documenten, afbeeldingen, logo’s, video-of audiomateriaal, ontwerpen, schetsen, opgaven van capaciteiten en alle productspecificaties in de ruimste zin van het woord, plannen, schema’s e.d.(hierna: ‘de Materialen’),alsmede niet van de Materialen die uitdrukkelijk door of namens Opdrachtgever worden voorgeschreven. Opdrachtgever zal Interbright op eerste verzoek vrijwaren voor aanspraken van derden uit dien hoofde (aanspraken op grond van intellectuele eigendomsrechten daaronder begrepen).

 

Artikel 4 Levering en risico-overgang

 1. Interbright spant zich in de overeengekomen levertermijnen aan te houden. Deze termijnen zijn geen fatale termijnen.
 2. Vanaf het moment van aflevering komt de afgeleverde website/-shop, programma of zaak voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 

Artikel 5 Garantie

 1. Interbright staat er niet voor in dat de door haar afgeleverde websites/-shops of programma’s goed, zonder onderbreking, fouten of overige tekortkomingen zullen werken in samenhang met andere dan door haar aanbevolen (versies van)web-en internetbrowsers, andere programmatuur dan wel in samenhang met alle soorten apparatuur. Interbright staat evenmin in voor een goede technische werking van een op verzoek van Opdrachtgever te verstrekken toegang tot FTP-gegevens, en/of op de uitgebreide rechten op het CMS.
 2. Interbright spant zich naar beste vermogen in om eventuele tekortkomingen,veroorzaakt door een handelen of nalaten van Interbright, kosteloos te herstellen, voor zover deze zich binnen 30 dagen na aflevering hebben geopenbaard en deze tijdig en onder opgave van redenen schriftelijk bij Interbright zijn gemeld.
 3. De in dit artikel omschreven garantieverplichting vervalt indien Opdrachtgever zonder voorafgaande instemming van Interbright veranderingen of wijzigingen aanbrengt of laat aanbrengen in de door Interbright afgeleverde website/-shops of programma’s.
 4. Interbright is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid

 1. Interbright is slechts aansprakelijk voor (in)directe schade geleden door Opdrachtgever die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van Interbright, zulks met inachtneming van het hierna bepaalde.
 2. De aansprakelijkheid van Interbright is te allen tijde beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Interbright alsmede door haar ingeschakelde derde(n) voor aanspraken van derden wegens vergoeding van schade als gevolg van het gebruik of de toepassing van door Interbright geleverde zaken of andere diensten dan wel prestaties.

 

Artikel 7 Overmacht

 1. Interbright is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten gedurende de periode dat Interbright door overmacht is verhinderd daaraan te voldoen, zonder daarbij op enigerlei wijze schadeplichtig te worden jegens Opdrachtgever of een derde.
 2. Onder overmacht wordt onder meer maar niet uitsluitend begrepen: oorlog, oproer, molest, brand, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen of defecten aan computers, in software of hardware op het internet, intranet of netwerk aan service of bij hostingmaatschappijen, vertragingen tijdens transport of bij toeleveranciers, ziekte, arbeidsongeschiktheid of uitval van personeel, alles zowel in het bedrijf van Interbright, van Opdrachtgever als bij derden van wie Interbright de benodigde zaken, diensten of materialen geheel of gedeeltelijk moet betrekken.
 3. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst bij aangetekende brief te ontbinden indien de opschorting als bedoeld in lid 1 meer dan 2 aaneengesloten maanden voortduurt. Opdrachtgever is dan gehouden de gemaakte kosten door Interbright te voldoen.

 

Artikel 8 Beëindiging

 1. Indien Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen voldoet, is Interbright gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk,zonder ingebrekestelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, te beëindigen en het door haar geleverde, voor zover nog niet betaald, terug te nemen.Dit, onverminderd het recht van Interbright op vergoeding van eventueel verlies, winstderving en andere schade die als gevolg van die tekortkoming is ontstaan of nog zal ontstaan.
 2. Het bepaalde in lid 1 is van overeenkomstige toepassing ingeval van: schorsing van betalingen, aanvragen of verlening van surseance van betaling, faillietverklaring of het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling, of liquidatie van de zaken van Opdrachtgever of van zijn overlijden, of indien Opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de beschikking over zijn vermogen verliest. Indien deze omstandigheden zich voordoen is Opdrachtgever verplicht dit onverwijld schriftelijk aan Interbright te melden.
 3. In de gevallen genoemd als in lid 1 en lid 2 van dit artikel is iedere vordering die Interbright heeft op Opdrachtgever direct en volledig opeisbaar.

 

Artikel 9 Intellectueel eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde websites/-shops, programmatuur, databestanden, apparatuur of andere materialen, zoals analyses, ontwerpen, logo’s, documentatie, rapporten,huisstijl,landingpagina’s, evenals voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend en volledig bij Interbright. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht.
 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectueel eigendom uit de websites/-shops, programmatuur, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Interbright tegen elke aanspraak van een derde wegens een (eventuele) inbreuk op een recht van intellectuele eigendom van die derde.

 

Artikel 10 Overdraagbaarheid rechten

 1. Enkel Interbright is bevoegd –zonder dat voorafgaand overleg of goedkeuring van Opdrachtgever is vereist –haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

 

Artikel 11 Geheimhouding

1.Opdrachtgever is verplicht tegenover derden geen mededeling te doen over Interbright’s werkwijze of anderszins vertrouwelijke informatie waarvan Opdrachtgever weet of behoort te weten dat deze informatie vertrouwelijk is.

 

B.WEB(SHOP)DESIGN EN ONDERHOUD

 

Artikel 12 Web(shop)design en onderhoud

 1. Ingeval Opdrachtgever na goedkeuring van het ontwerp wenst dat het alsnog of opnieuw wordt aangepast en Interbright dat verzoek inwilligt, is Interbright gerechtigd om alle daarmee gepaard gaande werkzaamheden, zowel wat betreft het grafisch ontwerp als de bouw, als meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen conform de daarvoor door haar gebruikelijke gehanteerde tarieven.
 2. Opdrachtgever is gehouden om de website/-shop na aflevering zo spoedig mogelijk te controleren op zichtbare of niet direct zichtbare tekortkomingen. Opdrachtgever dient eventuele tekortkomingen schriftelijk en uiterlijk binnen drie maanden aan Interbright kenbaar te maken.
 3. De website/-shop is niet non-conform(1) vanwege aspecten die alleen subjectief kunnen worden beoordeeld (2) vanwege kleine tekortkomingen die de operationele of productieve ingebruikname van de website/-shop redelijkerwijs niet in de weg staan of (3) indien Opdrachtgever zelf heeft nagelaten de vereiste content aan te leveren.
 4. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, is Interbright niet gehouden de website/-shopte onderhouden of te beheren of de daarvoor benodigde hulpprogramma’s te leveren.
 5. Indien Opdrachtgever een onderhouds-en service overeenkomst is aangegaan, wordt deze voor een minimale duur van 12 maanden aangegaan. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur en onder dezelfde voorwaarden, tenzij de overeenkomst ten minste 2 maanden voor het aflopen ervan schriftelijk wordt opgezegd.
 6. Interbright draagt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het gebruik of de exploitatie van de door haar te bouwen website/-shop. Het is uitsluitend de eigen verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om ervoor te zorgen dat de door Interbright afgeleverde website/-shop voldoet of blijft voldoen aan alle daarop van toepassing zijnde wet-en regelgeving. Interbright is geen partij bij eventuele door Opdrachtgever te sluiten contracten over online of anderszins betalingen en zij is derhalve evenmin aansprakelijk voor technische tekortkomingen die hieruit/hierdoor ontstaan.
 7. Het bepaalde in de voorgaande leden is van overeenkomstige toepassing voor opdrachten aan Interbright tot het aanpassen of upgraden van bestaande websites/-shops.

 

C.DOMEINNAAMREGISTRATIE EN HOSTING


Artikel 13 Domeinnaamregistratie en hosting

 1. Ingeval Interbright de domeinnaam registratie verzorgt, wordt deze door Interbright in naam van Opdrachtgever aangevraagd. Interbright staat er niet voor in dat een aanvraag voor (een) domeinna(a)men ook daadwerkelijk wordt toegekend. Interbright aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de inhoud, samenstelling en/of het gebruik van de domeinnaam. Opdrachtgever vrijwaart Interbright voor aanspraken van derden hierover.
 2. Interbright is niet gehouden te hosten op een dedicated server en zij is geheel vrij in de wijze waarop zij de hosting verzorgt. Interbright is niet verantwoordelijk voor de infrastructuur van Opdrachtgever of derden.
 3. Hosting door Interbright betekent niet dat Interbright enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaardt voor de inhoud en exploitatie van de door haar gehoste website/-shop. Opdrachtgever blijft daarvoor te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk en vrijwaart Interbright voor aanspraken van derden, aanspraken op het gebied van intellectuele eigendomsrechten of de privacywetgeving daaronder begrepen.
 4. Alleen indien schriftelijk en vooraf overeengekomen, omvat de overeenkomst tot hosting eveneens de terbeschikkingstelling van back-up, uitwijk en recovery diensten. Interbright aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor het niet, niet juist of niet volledig functioneren van deze diensten.
 5. Opdrachtgever is gehouden zijn systemen en infrastructuur adequaat te beveiligen en te allen tijde deugdelijke en recente anti-virusprogrammatuur in werking te hebben.
 6. De overeenkomst tot hosting wordt aangegaan voor een minimale duur van 12 maanden. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur en onder dezelfde voorwaarden,tenzij de overeenkomst ten minste 2 maanden voor het aflopen ervan schriftelijk wordt opgezegd.

 

D.ZOEKMACHINE MARKETING EN LINKBUILDING

 

Artikel 14 Zoekmachine marketing en linkbuilding

 1. Interbright spant zich er maximaal voor in om gedurende de looptijd van de overeenkomst een optimale positie te realiseren en te (blijven) handhaven in zoekmachine Google. Interbright garandeert echter onder geen voorwaarde enig resultaat, noch is zij aansprakelijk voor (schade als gevolg van) het resultaat.Interbright is evenmin aansprakelijk voor alle directe of indirecte schade die is/wordt veroorzaakt door door Interbright aangelegde backlinks.
 2. Ter realisatie van de in lid 1 bedoelde positie, verleent Opdrachtgever een volmacht aan Interbright als bedoeld in artikel 3:62 lid 2, laatste volzin BW , alsmede verschaft Opdrachtgever Interbright op eerste verzoek de vrije en onvoorwaardelijke toegang tot het CMS systeem en de ftp-gegevens.
 3. Om een toppositie als bedoeld in lid 1 te (kunnen) bereiken is Interbright bevoegd om, geheel naar eigen inzicht en zonder dat voorafgaand overleg of uitdrukkelijke instemming van Opdrachtgever is vereist zulks met uitsluiting van artikel 7:402 BW, al die maatregelen of ingrepen te treffen die zij daarvoor noodzakelijk acht.
 4. Indien Opdrachtgever het abonnement bij Interbright voor zoekmachine marketing en/of linkbuilding beëindigt, staakt Interbright haar werkzaamheden onmiddellijk zonder daarvoor op enigerlei wijze tegenover Opdrachtgever aansprakelijk te kunnen zijn voor schade die zij hierdoor mocht hebben geleden of mocht lijden.
 5. Indien Opdrachtgever de website/-shop anders dan bij Interbright heeft gehost en Interbright hiertoe toegang dient te worden verleend, kan Interbright niet aansprakelijk worden gehouden voor door werkzaamheden van Interbright ontstane tekortkomingen/gebreken aan die website/-shop.
 6. De overeenkomst tot zoekmachine marketing en linkbuilding wordt aangegaan voor een minimale duur van 12 maanden. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur en onder dezelfde voorwaarden, tenzij de overeenkomst ten minste 2 maanden voor het aflopen ervan schriftelijk wordt opgezegd.

 

 

Verwerken van persoonsgegevens

Versie 1.0  Datum 1 januari maart 2019

Indien Interbright bij de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van Klant persoonsgegevens verwerkt, zijn in aanvulling op de Algemene Voorwaarden de onderstaande voorwaarden van toepassing.

 

Artikel 1. Algemeen

 1. De begrippen die worden gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) hebben de betekenis die daaraan in de AVG is toegekend.
 2. Bij de verwerking van persoonsgegevens kan Klant worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke, of indien Klant de persoonsgegevens ten behoeve van een derde partij verwerkt als verwerker. Interbright vervult (afhankelijk van de hoedanigheid waarin Klant de persoonsgegevens verwerkt) de rol van verwerker of subverwerker.

 

Artikel 2. Doeleinden van de verwerking

 1. Interbright verbindt zich ertoe om onder de voorwaarden uit de Overeenkomst in opdracht van Klant persoonsgegevens te verwerken. De verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.
 2. Gelet op de aard van de Diensten, zal Interbright onder de Overeenkomst alle persoonsgegevens verwerken van alle categorieën van betrokkenen die met gebruik van de Diensten worden opgeslagen, dan wel die op een andere manier aan Interbright worden verstrekt om te worden verwerkt via de Diensten. Indien er bij het gebruik van de Diensten bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt, dient Klant dit vooraf aan Interbright te melden en zullen Partijen in overleg beoordelen of in dit kader aanvullende maatregelen genomen moeten worden.
 3. Interbright heeft géén zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Interbright neemt géén zelfstandige beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag.
 4. Klant staat ervoor in dat hij, indien dit op grond van de AVG vereist is, vanaf 25 mei 2018 een register zal bijhouden met betrekking tot de onder de Overeenkomst uitgevoerde gegevensverwerkingen. Klant vrijwaart Interbright van alle aanspraken en claims die verband houden met het niet of niet-juist naleven van deze registerplicht.

 

Artikel 3. Verdeling verantwoordelijkheid

 1. Partijen zullen zorg dragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving. De toegestane verwerkingen zullen door Interbright worden uitgevoerd binnen een (semi)geautomatiseerde omgeving.
 2. Interbright is uitsluitend verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder de Overeenkomst, overeenkomstig de instructies en de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Klant.
 3. Voor alle overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door de Klant, verwerkingen voor doeleinden die niet door Klant aan Interbright zijn gemeld, verwerkingen door derden of voor andere doeleinden, is Interbright niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust bij Klant.
 4. Klant staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van persoonsgegevens, niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden. Zakelijke-Klant vrijwaart Interbright voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet voldoen aan de voornoemde garantie door Klant.

 

Artikel 4. Verplichtingen van partijen

 1. Ten aanzien van de onder de Overeenkomst verrichte verwerkingen, zal Interbright zorg dragen voor de naleving van de voorwaarden die op grond van de AVG worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens door Interbright vanuit diens rol.
 2. Interbright zal Klant op diens eerste verzoek binnen een redelijke termijn informeren over de door hem genomen maatregelen aangaande zijn verplichtingen onder de AVG en eventuele andere toepasselijke privacywet- en regelgeving.
 3. Interbright zal, voor zover dat binnen haar macht ligt, bijstand verlenen aan Klant ten behoeve van het uitvoeren van een gegevensbeschermingseffect-beoordeling (ook wel een ‘Data Protection Impact Assessment’ of ‘DPIA’ genoemd). De door Interbright redelijkerwijs gemaakte of te maken kosten in verband met de voornoemde bijstand zullen door Klant worden vergoed.
 4. De verplichtingen van Interbright die uit deze overeenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Interbright, waaronder werknemers.

 

Artikel 5. Doorgifte van persoonsgegevens

 1. Interbright verwerkt persoonsgegevens in landen binnen de Europese Unie. Klant geeft Interbright daarnaast toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in landen buiten de Europese Unie, met inachtneming van de daarvoor geldende wet- en regelgeving.
 2. Interbright zal Klant op verzoek melden naar welk land of welke landen de persoonsgegevens worden doorgegeven.

 

Artikel 6. Inschakelen van subverwerkers

 1. Klant geeft Interbright hierbij toestemming om, in het kader van de overeenkomst bedoelde gegevensverwerking, derden (subverwerkers) in te schakelen. Interbright zal Klant op verzoek informeren over welke subverwerkers zij inschakelt.
 2. Indien Interbright het voornemen heeft om nieuwe subverwerkers in te schakelen voor het verwerken van persoonsgegevens, dan zal Interbright de Klant hierover vooraf informeren. Klant heeft vervolgens twee weken de tijd om schriftelijk bezwaar te maken tegen het voornemen van Interbright. Indien Klant geen bezwaar maakt binnen de genoemde termijn van twee weken, dan wordt Klant geacht ermee in te stemmen.
 3. Indien Klant binnen de voornoemde termijn bezwaar maakt tegen het voornemen van Interbright om een nieuwe derden in te schakelen, dan zullen beide partijen zich inspannen om in goed overleg tot een redelijke oplossing te komen. Indien partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over het voornemen van Interbright, dan is Interbright gerechtigd om de betreffende nieuwe derde in te schakelen en is Klant gerechtigd om de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de nieuwe derde ingeschakeld wordt.

 

Artikel 7. Beveiliging

 1. Interbright zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van persoonsgegevens). Interbright heeft op de website vermelde maatregelen genomen.
 2. Klant beslist zelf welke persoonsgegevens door Interbright verwerkt worden en stelt enkel persoonsgegevens aan Interbright ter beschikking voor verwerking, indien Klant zich ervan heeft verzekerd dat de volgens Klant vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen.

 

Artikel 8. Datalekken

 1. In het geval van inbreuk in verband met persoonsgegevens, zal Interbright zich naar beste kunnen inspannen om Klant daarover onverwijld, maar uiterlijk binnen 72 uur, te informeren naar aanleiding waarvan Klant beoordeelt of hij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of niet. Interbright spant zich naar beste kunnen in om volledige, correcte en accurate informatie te verstrekken.
 2. Onder een inbreuk in verband met persoonsgegevens wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.
 3. Klant zal zorgdragen voor het voldoen aan eventuele (wettelijke) meldplichten. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Interbright meewerken aan het informeren van de ter zake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen.
 4. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een inbreuk is geweest, alsmede (voor zover deze gegevens voorhanden zijn):
 1. wat de (vermeende) oorzaak is;
 2. wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is;
 3. wat de (voorgestelde) oplossing is;
 4. contactgegevens voor de opvolging van de melding;
 5. Wie geïnformeerd is (zoals betrokkene zelf en/of de toezichthouder);
  en wat de reeds genomen maatregelen zijn.

 

Artikel 9. Verzoeken van betrokkenen

 1. Als een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens richt aan Interbright, zal Interbright het verzoek doorsturen aan Klant. Interbright mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.
 2. Interbright zal Klant de redelijkerwijs mogelijke, noodzakelijke medewerking verlenen bij het afhandelen van het verzoek. Indien blijkt dat de Klant hulp nodig heeft van Interbright voor de uitvoering van een verzoek van een betrokkene, dan kan Interbright hiervoor kosten in rekening brengen.

 

Artikel 10. Vertrouwelijkheid

 1. Op alle persoonsgegevens die Interbright van Klant ontvangt of zelf verzamelt bij de uitvoering van de Overeenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Interbright zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:
 1. voor zover Klant uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen;
 2. indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst;
 3. indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken; of
 4. indien persoonsgegevens worden verstrekt aan derden in hun hoedanigheid als subverwerker.

 

Artikel 11. Audit

 1. Klant heeft het recht een audit uit te voeren of laten voeren door een deskundige onafhankelijke derde die aan geheimhouding is gebonden, ter controle van naleving van alles wat daar direct verband mee houdt.
 2. De audit vindt uitsluitend plaats nadat Klant de bij Interbright aanwezige soortgelijke relevante auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door Klant geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij Interbright aanwezige soortgelijke auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van deze overeenkomst.
 3. De door Klant geïnitieerde audit vindt niet eerder dan vier weken na voorgaande aankondiging en maximaal eens per kalenderjaar plaats.
 4. Interbright zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie en zijn medewerkers ter beschikking stellen voor de audit
 5. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door partijen in overleg worden beoordeeld. Naar aanleiding daarvan zullen wijzigingen al dan niet worden doorgevoerd door één van de partijen of door beide partijen gezamenlijk.
 6. Alle kosten van de audit, ook de door Interbright gemaakte kosten, komen voor rekening van Klant.

 

Artikel 12. Einde van de Overeenkomst

 1. Na beëindiging van de Overeenkomst zal Interbright de van Klant ontvangen persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij partijen anders overeenkomen of enige wettelijke verplichting zich hiertegen verzet.